Proceskostenvergoeding WOZ

Proceskostenvergoeding WOZ

Gemeenten waarschuwen steeds vaker voor WOZ bezwaar via bedrijven, ‘u bent een dief van uw eigen portemonnee’, ‘het is uw eigen belastinggeld waar ze mee betaalt worden’, ‘volgend jaar wordt het OZB tarief omhoog geschroefd’. Echter is deze bangmakerij wel terecht?

Externe taxatiebureaus

Gemeenten dienen de WOZ waarde correct vast te stellen, zodat u niet te veel belasting betaalt. Het is niet bedoeld dat uw schouders de belasting dragen omdat uw waarde te hoog is vastgesteld zodat anderen binnen uw gemeente geluk hebben en minder behoeven te betalen. De WOZ waarde is in het leven geroepen om juist op een eerlijke manier de draagkracht te bepalen, het is dan ook noodzakelijk dat uw WOZ waarde niet te hoog staat. Gemeenten dienen jaarlijks de WOZ waarde vast te stellen en daarvoor huren veel gemeenten professionele taxatiebureaus in. Deze uitbesteding aan taxatiebureaus kost de gemeente geld. Om dit te betalen wordt door de gemeente een budget vastgesteld voor de herwaardering en afhandeling van de WOZ bezwaren. Hierin worden de kosten voor herwaardering en de kosten voor het afhandelen van de bezwaren meegenomen. Het staat een ieder vrij om bezwaar te maken tegen de vastgestelde waarde. U hebt de keuze om dit zelf te doen of te laten doen door een professionele partij. In beide gevallen kost dit de gemeente geld, er dient namelijk een heroverweging van de waarde gemaakt te worden wat vaak door een extern taxatiebureau wordt uitgevoerd. Dat wettelijk is vastgesteld dat een professionele partij een tegemoetkoming in de kosten ontvangt is deels om de gemeenten scherp te houden. Gemeenten dienen met een realistische WOZ waarde op een correcte manier de gemeentelijke belastingen te innen. Bovendien geeft het u ook de mogelijkheid om uzelf te laten vertegenwoordigen door een expert op het gebied van de wet WOZ en het maken van bezwaar zonder kosten te maken.

Slechts 1,1% maakt bezwaar

Daarnaast heeft vorig jaar slechts 1,1 procent van alle onroerende zaak bezitters in Nederland bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de WOZ waarde, waarvan slechts circa 22% van de bezwaren is ingediend door professionele partijen. Dit geringe percentage, waarvan niet alle zaken gegrond verklaard worden en voor een tegemoetkoming van de kosten in aanmerking komen, zorgt niet voor een grote wijziging van het OZB tarief zoals diverse gemeenten doen laten denken.

Het tarief is bij particulieren voor een ieder gelijk echter de waardering bepaalt de te betalen belasting. De gemeente beslist elk jaar over de tarieven binnen de gemeente, waarbij zij rekening houdt met de uitgaven welke zij nodig acht voor dat jaar. De gemeentelijke belasting is namelijk de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente waarmee zij de uitgaven dienen te financieren. Een klein onderdeel van de uitgaven van de gemeente is, zoals eerder genoemd, het budget dat vrij gemaakt wordt voor de herwaardering en afhandeling van de bezwaren. Dit onderdeel gaat over tienduizenden euro’s terwijl de uitgaven voor onder andere onderwijs, volksgezondheid, maatschappelijke dienstverlening en verkeer en vervoer aanzienlijk hogere bedragen betreffen en dus een veel grotere invloed hebben op de hoogte van het OZB tarief. Dat deze tarieven de afgelopen jaren fors zijn gestegen, meer dan het afgesproken maximum van bijna 2% per jaar, heeft ook dit jaar weer het landelijke nieuws gehaald. Er worden door gemeenten dus steeds meer inkomsten gegenereerd uit de onroerende zaak belasting, terwijl door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt aangegeven dat er een landelijk percentage van 2,5% aan onbenutte OZB capaciteit bestaat. Dit betekent dat de gemeente u belasting in rekening brengt terwijl met een deel van dit geld niets gedaan wordt. Het huidige OZB tarief creëert voor de gemeente een overschot aan inkomsten en dit tarief wordt dan ook niet hoger door het inschakelen van een professionele partij die u helpt om uw WOZ waarde op een juiste waarde te krijgen.

Gratis procedure starten?

Previcus Vastgoed maakt gratis bezwaar tegen de hoogte van de WOZ waarde. Indien de waarde wordt verlaagd betaalt de gemeente zoals hierboven genoemd de gemaakte kosten. Het volledige belastingvoordeel dat is voor u. Wordt de waarde niet verlaagd dan is dat ons eigen risico en nemen wij de kosten voor onze rekening. Nog niet overtuigd? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Bas van der Wielen
Bas van der Wielen | Operationeel Manager