Zorg WOZCAST

Zorg WOZCASTZorg WOZCAST25 maart 2024
Afbeelding voor Zorg WOZCAST

Welkom bij de Zorg WOZCAST van Previcus, waarin we in a zo kort mogelijke tijd de vijf belangrijkste aandachtspunten benoemen die alle financieel en vastgoed professionals binnen de zorg moeten weten over de WOZ. Voor ons is de WOZ het meest interessante vakgebied wat er is, maar we beseffen ons tegelijkertijd dat dit wellicht niet voor iedereen geldt. Dus laten we snel beginnen!

Besparingspunt één: de woondelenvrijstelling.

Zorgcomplexen, waar ook in woord gewoond, dienen geheel of deels vrijgesteld te worden van OZB-belasting. Als een zorgcomplex dus volledig van de woondelenvrijstelling gebruik kan maken, vervalt de hele aanslag OZB-G voor de gebruiker. De eigenaar moet nog wel betalen, maar het wonen-tarief is een stuk lager dan het niet-wonen tarief. Het kan ook zijn dat de gemeente dit al deels toepast, maar dat het nog niet voldoende is.

Ook zogenaamde logeerhuizen vallen voortaan onder de woondelenvrijstelling. De afgelopen jaren hebben wij dit voor diverse zorgcomplexen toe kunnen passen, met een besparing die al snel in de duizenden tot zelfs wel tienduizenden euro’s kan lopen. Dus, onderzoek of dit goed wordt toegepast en laat desgewenst er een WOZ-expert naar kijken.

Besparingspunt twee: restwaarde en levensduur.

Zorgvastgoed is incourant vastgoed. De taxatie daarvan vindt plaats op basis van de nieuwbouwwaarde minus de technische en functionele afschrijving van het vastgoed. De taxateur van de gemeente moet deze technische en functionele staat met eigen ogen beoordelen. Of op z’n minst gegevens over de staat van onderhoud opvragen bij de desbetreffende zorgorganisatie. Meestal gebeurt het van achter het bureau en wordt een fysiek bezoek achterwege gelaten. Onze taxateurs zien daardoor vaak dat er een te hoge restwaarde en te lange levensduur worden gehanteerd voor vastgoed dat economisch of technisch al is afgeschreven.

Besparingspunt drie: correcte objectafbakening.

De laatste jaren speelt het scheiden van wonen en zorg een steeds grotere rol in de WOZ, zoals ook al aan bod kwam bij de woondelenvrijstelling. Dit is ook zo bij de objectafbakening. Wordt een zorgcomplex gezien als één geheel of als losse appartementen? WOZ-technisch is er een groot verschil tussen deze twee manieren van waarderen. Controleer dus of de objectafbakening goed is vastgesteld.

Besparingspunt vier: werktuigenvrijstelling.

Bij zorg- en medisch vastgoed is er sprake van de werktuigenvrijstelling. Deze vrijstelling houdt in dat alle aan de grond genagelde objecten die losstaan van het gebouw, niet meegeteld mogen worden in de WOZ-taxatie. Denk daarbij aan een MRI-scanner, of alles in de operatiekamer dat vastgenageld is  in de grond. Gek voorbeeld: als het ziekenhuis wordt omgebouwd tot hotel, is het mogelijk om al deze objecten uit het pand te halen en te gebruiken in een ander ziekenhuis. In de praktijk zien we dit geregeld fout gaan bij de bepaling van de WOZ-waarde. De werktuigenvrijstelling kan voor zorg en medisch vastgoed een forse besparing opleveren.

Besparingspunt vijf: teruggave energiebelasting.

Als bonustip willen we nog graag wijzen op de energiebelasting. Als er sprake is van één WOZ-object en meerdere energieaansluitingen, of andersom, kom je als zorgorganisatie in aanmerking voor teruggave van de energiebelasting. Deze besparingen kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Door bovenstaande besparingspunten gezamenlijk toe te passen, kan de besparing flink oplopen.

Praktijkvoorbeeld

Als Previcus hebben we de WOZ gecontroleerd bij een ziekenhuis in Noord-Nederland. In samenspraak met de gemeente, hebben we de WOZ waarde met 26% verlaagd doordat de gemeente geen rekening heeft gehouden met de werktuigenvrijstelling, op investeringen twee keer de BTW heeft gerekend, geen rekening heeft gehouden met dat het ziekenhuis zich bevindt in een aardbevingsgebied, er geen rekening werd gehouden met de geldende subsidies en investeringsfaciliteiten, en de berekening van de kerngetallen niet gedaan is op basis van Taxatiewijzer Ziekenhuizen. Dit heeft een netto besparing opgeleverd van ruim 128.000 euro.

Partners in WOZ

Afgelopen jaar hebben we ruim 70 zorgorganisaties en ziekenhuizen geadviseerd op het gebied van WOZ. Als u wilt weten waar voor u specifiek de besparingspunten liggen, neem dan contact met ons op voor een kennismaking. Dan leggen we graag uit dat we het resultaat bereiken door samen te werken met klant en gemeente.

Uiteindelijk streven we allemaal naar hetzelfde. De juiste WOZ-waarde. Wij zijn Previcus. Partners in WOZ.