Algemene voorwaarden

Previcus BV
IBAN NL12 RABO 0158 3059 73
BIC RABONL2U
KvK 76925099
BTW NL8608.42.125.B01

Hierna volgen de algemene voorwaarden van Previcus B.V. (tevens handelend onder de naam JUIST) gevestigd te Boxmeer, Handelstraat 18, 5831 AV, KvK 76925099

Artikel 1 Definities

  1. Opdrachtgever: de klant/cliënt, waar nodig meer specifiek: 
    1. particulier opdrachtgever: de natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
    1. zakelijk opdrachtgever: iedere andere opdrachtgever, niet zijnde een particulier opdrachtgever zoals omschreven onder sub a. 
  2. Opdrachtnemer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zoals hierboven aangeduid

Artikel 2 Algemeen

Opdrachtnemer heeft ten doel het verlenen van rechtsbijstand en geven van juridisch advies, het verrichten van taxaties en werkzaamheden inzake de Wet waardering onroerende zaken, lokale heffingen, basisregistraties en overige taxaties van onroerende zaken (Wet WOZ) in de breedste zin van het woord, op grond van welke titel dan ook. Hieronder dient ook te worden verstaan: het controleren van de handelingen/werkwijze van het bestuursorgaan dat is belast met de uitvoering van de Wet WOZ en de oplegging van lokale heffingen en basisregistraties.

Artikel 3 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zullen uitdrukkelijk van toepassing zijn op de te verrichten werkzaamheden/de te verlenen diensten door opdrachtnemer, voortvloeiende uit opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers, behoudens indien en voor zover opdrachtnemer met een opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomt. 

2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.

3. De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

4. Door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij opdrachtnemer deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 4 Aansprakelijkheid en reclame

1. In het geval van een particulier opdrachtgever, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor enige vorm van schade voor zover het direct gederfd belastingvoordeel betreft, met een absoluut maximum ter hoogte van de vergoeding die opdrachtnemer – op basis van het Besluit Proceskosten Bestuursrecht – voor de betreffende opdracht, uitgaande van de door opdrachtnemer verrichte proceshandelingen, had kunnen ontvangen, met dien verstande dat met “direct gederfd belastingvoordeel” wordt bedoeld dat het enkel belasting betreft waarvoor men op de WOZ-beschikking is aangeslagen.  De voor vergoeding in aanmerking komende schade is dus beperkt tot het bedrag dat zou zijn gekort op de oorspronkelijke WOZ-aanslag, indien de fout niet was gemaakt,  met een maximaal beloop ter hoogte van de mogelijk te verkrijgen proceskostenvergoeding. 

2. In het geval van een zakelijk opdrachtgever, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige vorm van schade verband houdende met de uitvoering van een opdracht voor opdrachtgever, behalve wanneer deze wordt veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 

2. De zakelijke opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als bedoeld in het voorgaande lid.

3. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient, op straffe van verval van alle aanspraken, binnen 30 dagen na de eerste mogelijkheid tot kennisneming van het gebrek schriftelijk aan opdrachtnemer te worden medegedeeld. Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens voor zover opdrachtnemer aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

5. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. 

Artikel 5 Opdrachten

1. Een opdracht wordt eerst geacht door opdrachtnemer te zijn aanvaard na schriftelijke bevestiging, dan wel, bij ontbreken daarvan, nadat door opdrachtnemer met de opgedragen werkzaamheden een feitelijke aanvang is gemaakt.

2. Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door opdrachtnemer.

3. Bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd om derden in te schakelen. Hierover zal tevoren zoveel mogelijk met opdrachtgever worden overlegd. Iedere eigen aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor een tekortkoming van ingeschakelde derden is uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is opdrachtnemer gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens zijn opdrachtgevers te aanvaarden.

4. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd om een opdracht te weigeren of tussentijds terug te geven aan haar opdrachtgever.

5. De door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zijn aan te merken als een inspanningsverbintenis. Opdrachtnemer zal te allen tijde betrachten het voor de opdrachtgever beste resultaat te behalen maar kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. 

Artikel 6 Gegevensverstrekking

1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle benodigdheden, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de benodigdheden voor de uitvoering van de overeenkomst niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld (ongevraagd) te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. 

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar hoorde te zijn.

Artikel 7 Intellectuele eigendom

1. Verstrekte opdrachten worden door opdrachtnemer uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Aan de wijze waarop al dan niet uitvoering is gegeven aan die door de opdrachtgever verstrekte opdracht, kunnen derden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden dienaangaande. 

2. Opdrachtnemer behoudt alle rechten en bevoegdheden die opdrachtnemer heeft op grond van haar  intellectuele eigendomsrechten. Niets in opdrachtovereenkomst of deze algemene voorwaarden strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten. Indien de uitvoering van de overeenkomst leidt tot resultaten waarop een intellectueel eigendomsrecht rust, wordt opdrachtnemer aangemerkt als rechthebbende.

3. Opdrachtgever is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, niet gerechtigd tot het vermenigvuldigen, openbaar maken of ter kennis brengen van rapporten, opinies, presentaties, adviezen, materialen, teksten enz. die opdrachtgever als gevolg van de opdracht van de opdrachtnemer heeft ontvangen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derden indien opdrachtgever dit verbod overtreedt.

4. Ook bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst blijft het bepaalde in lid 1 en 2 onverkort geldend.

Artikel 8 Declaratie

1. In onderling overleg kunnen door opdrachtnemer en opdrachtgever afspraken worden gemaakt over de hoogte van de vergoeding voor de desbetreffende opdracht. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de aan de opdracht bestede tijd te vermenigvuldigen met het uurtarief en het saldo te vermeerderen met de verschotten en omzetbelasting. Daarnaast worden de externe kosten alsmede de overige bijkomende kosten doorberekend aan de opdrachtgever. 

2. De declaratie vindt periodiek plaats in door opdrachtnemer te bepalen termijnen.

Artikel 9 No cure, no pay

1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen dat de opdracht, ongeacht de uitkomst ervan, op basis van ‘no cure, no pay’ wordt verricht. Indien een dergelijke afspraak wordt gemaakt, wordt dit bevestigd in de opdrachtbevestiging.

2. Onder een ‘cure’ wordt in dat geval verstaan: de omstandigheid dat er sprake is van een aan het overheidsorgaan te wijten onrechtmatigheid, waaronder (maar niet beperkt tot), de aanpassing van de WOZ-waarde door gegrondverklaring van het bezwaar of (hoger)beroep.  

3. Ingeval sprake is van een ‘cure’ op grond van het vorige lid, is opdrachtgever een forfaitaire vergoeding verschuldigd, welke op basis van de wet door de gemeente zal worden betaald aan opdrachtgever of opdrachtnemer. De hoogte van dit bedrag vloeit voort uit de artikelen 7:15 en/of 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met het Besluit proceskosten bestuursrecht en de Wet WOZ, en is gebaseerd op de verrichte proceshandelingen. 

4. Wanneer het desbetreffende overheidsorgaan of rechtscollege een proceskostenvergoeding toewijst op grond van de artikelen 7:15 en/of 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met het Besluit proceskosten bestuursrecht en de Wet WOZ, komt deze toe aan opdrachtnemer. Voor het geval het verpandings-/vervreemdingsverbod ex artikel 30a lid 5 Wet WOZ niet van toepassing is, cedeert opdrachtgever deze vergoeding bij voorbaat aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer verrekent de proceskostenvergoeding die hij  dan rechtstreeks van de gemeente ontvangt, met de vergoeding die opdrachtnemer uit hoofde van het vorige lid verschuldigd is.

5. Indien het desbetreffende overheidsorgaan bovenvermelde proceskostenvergoeding aan opdrachtgever overmaakt, verplicht deze zich het bedrag voor de vergoeding van de proceskosten, zoals bedoeld onder lid 4, en vermeld in de uitspraak met verwijzing naar de artikelen 7:15 Awb en/of 8:75 Awb, onverwijld en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van de uitspraak waarin de vergoeding wordt toegewezen, te storten op een door opdrachtnemer aangewezen bankrekening.

6. Indien een opdracht door opdrachtnemer op basis van ‘no cure, no pay’ wordt uitgevoerd, worden door opdrachtgever zonder voorafgaande uitdrukkelijke instemming van opdrachtnemer, géén beslissingen genomen dan wel mededelingen gedaan betreffende ingestelde bezwaar-/beroepsprocedures bij een overheidsorgaan, die van invloed kunnen zijn op (de uitkomst van) de ingestelde procedures. Hieronder dient onder meer te worden verstaan het doen van uitlatingen of nemen van beslissingen inzake het treffen van schikkingen of het intrekken van ingestelde procedures.

7. Wanneer opdrachtgever handelt in strijd met lid 6, vervalt de ‘no cure, no pay’ afspraak en dienen alle door opdrachtnemer gemaakte kosten, waaronder tevens een vergoeding voor de werkzaamheden die zijn verricht tegen het op dat moment geldend uurtarief vermeerderd met in het kader van de opdracht betaalde verschotten en BTW, geheel door de opdrachtgever te worden vergoed.

8. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om (gerechtelijke) procedures op te starten ten behoeve van het verkrijgen van een proceskostenvergoeding uit hoofde van de uit te voeren opdracht. Opdrachtgever verplicht zich ertoe hieraan medewerking te verlenen.

9. Indien opdrachtnemer schade lijdt ten gevolge van handelingen van opdrachtgever in strijd met het bepaalde in de voorgaande leden, vervalt hetgeen is overeengekomen aangaande de ‘no-cure-no-pay’-afspraak en is opdrachtgever aan opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd.

10. Indien het bestuursorgaan niet binnen de wettelijke termijn een beslissing neemt op het door opdrachtnemer ingediende verzoek of bezwaarschrift, dan kan opdrachtnemer namens opdrachtgever het bestuursorgaan in gebreke stellen en een dwangsom verbeuren op basis van artikel 4:17 Awb. Deze dwangsom komt in zijn geheel toe aan opdrachtnemer. Indien deze dwangsom niet rechtstreeks aan Previcus betaald wordt, maar aan belanghebbende zal worden overgemaakt, dient de dwangsom binnen twee weken nadat deze is verbeurd te worden overgemaakt op een door Previcus aangewezen bankrekening.

11. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om namens opdrachtgever ook andere rechten op schadevergoeding, die voortvloeien uit een handelen en/of nalaten van het bestuursorgaan dan wel de rechterlijke organisatie, te vorderen. De toegekende schadevergoeding komt geheel toe aan opdrachtnemer. Indien deze vergoeding niet rechtstreeks aan Previcus betaald wordt, maar aan belanghebbende zal worden overgemaakt, dient de vergoeding binnen twee weken na ontvangst van de uitspraak waarin de vergoeding wordt toegekend, te worden overgemaakt op een door Previcus aangewezen bankrekening.

Artikel 10 Betaling

1. Facturen van opdrachtnemer dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of verrekening, te zijn betaald op de door opdrachtnemer aangegeven wijze.

2. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever, na daartoe ten minste éénmaal door opdrachtnemer te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn alsnog te betalen, van rechtswege in verzuim. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de opdrachtgever.

3. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform de wettelijke Staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK). 

4. Opdrachtnemer is gerechtigd haar facturen, ook als deze nog niet opeisbaar zijn, te verrekenen met gelden die opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever onder zich heeft. 

5. Opdrachtnemer is bevoegd de teruggave of afgifte van alle in het kader van de opdracht onder zich bevindende gegevens en bescheiden van opdrachtgever op te schorten totdat opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van hem te verlangen dat hij onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt op een door opdrachtnemer te bepalen wijze, waaronder onder meer dient te worden verstaan dat er wordt verlangd dat opdrachtgever een voorschot betaalt, alvorens de werkzaamheden worden aangevangen of voortgezet.

6. Gezamenlijke opdrachtgevers zijn ieder afzonderlijk hoofdelijk verbonden de verplichtingen als opdrachtnemer na te komen.

Artikel 11 Geheimhouding

1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die aan opdrachtnemer gedurende de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht als vertrouwelijk is toevertrouwd of ter kennis is gekomen of waarvan opdrachtnemer het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs behoort te begrijpen.

2. Opdrachtnemer behoudt het recht voor de in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis tevens voor andere doeleinden (dan de uitvoering van de opdracht) te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Persoonsgegevens

Opdrachtnemer zal de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie behandelen conform het gestelde in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over hoe omgegaan wordt met uw persoonsgegevens, wordt verwezen naar de privacyverklaring van opdrachtnemer, welke te vinden is op de relevante website (www.juistwoz.nl of www.previcus.nl).

Artikel 13 Overmacht

Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor de opdrachtnemer redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van de opdrachtnemer ontstane wijzigingen in de bij het aangaan van de opdracht bestaande omstandigheden. Onder overmacht dient mede, maar niet uitsluitend te worden verstaan: stakingen, oproer, oorlog, brand, pandemieën, (langdurige) uitval van computerprogrammatuur en vertraagde levering aan opdrachtnemer door leveranciers.

Artikel 14 Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en te downloaden op de website www.juistwoz.nl en www.previcus.nl.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, dan wel de versie die gold ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.